if(isset($_GET["album_id"])){$_GET["album_id"]=intval($_GET["album_id"]);} องค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต พัทลุง ::: WWW.KHAOPU.GO.TH
 
กิจกรรม : ชื่อโครงการ สืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชา ประจำปี ๒๕๕๔

ช่วยกันเทเทียนใส่ในแบบ

ชุมชนมาร่วมกันเป็นจำนวนมาก

ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลเขาปู่กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ

นายอำเภอสมหวัง เรืองเพ็ง นายอำเภอศรีบรรพตเป็นประธานในพิธี
รายละเอียด :
    

แบบเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่

ชื่อโครงการ   สืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชา  ประจำปี  ๒๕๕๔

 

หลักการและเหตุผล

          การหล่อเทียนพรรษาเป็นประเพณีของพุทธศาสนิกชนที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่มีมาแต่ครั้งโบราณกาล  โดยมูลเหตุที่ต้องมีการหล่อเทียนนั้นก็เนื่องมาจากในฤดูฝน หรือที่เรียกกันว่า "ฤดูกาลเข้าพรรษา" คือช่วงแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ถึงวัน ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ นั้น กำหนดให้พระภิกษุทั้งหลายต้องเข้าอยู่ประจำ ณ วัดใดวัดหนึ่งตลอดระยะเวลา   เดือน พระภิกษุสงฆ์ที่ต้องอยู่จำพรรษาในวัดระหว่างนั้นมีการสวดมนต์ทำวัตรทุกเช้าค่ำ มีความจำเป็นต้องใช้เทียนไว้สำหรับจุดบูชาให้ตลอดพรรษา เนื่องจากสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าใช้ดังเช่นในปัจจุบัน  พุทธศาสนิกชนจึงพร้อมใจกันหล่อเทียน สำหรับให้พระภิกษุสงฆ์ได้จุดบูชาตลอด ๓ เดือนของกำหนดเวลาเข้าพรรษา  ซึ่งพิธีหล่อเทียนพรรษา  จะเริ่มขึ้นประมาณวันขึ้น ๘ ค่ำ      เดือน ๘  ก่อนเข้าพรรษา ประมาณ   สัปดาห์  การถวายเทียนพรรษาเป็นกุศลอย่างหนึ่งของการให้ทานด้วยแสงสว่าง  ซึ่งจะเป็นปัจจัยให้เกิดปัญญา สว่างไสว

สภาวัฒนธรรมตำบลเขาปู่  ซึ่งมีภารกิจในการสืบสานงานประเพณีวัฒนธรรม  ส่งเสริมและ

ประสานการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมของท้องถิ่น  จึงได้จัดทำโครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชา  ประจำปี  ๒๕๕๔ ขึ้น

วัตถุประสงค์

                ๑.  เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

                ๒.  เพื่อส่งเสริมให้เด็ก  เยาวชน  และประชาชนได้เรียนรู้และเข้าใจถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี

                ๓.  เพื่อส่งเสริมให้เด็ก  เยาวชน  และประชาชนได้ร่วมกันทำบุญและให้ทานถวายเป็นพุทธบูชา

เป้าหมาย

                เชิงปริมาณ

๑.       หล่อเทียนพรรษา จำนวน ๔ ต้น

๒.    สมโภชน์เทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษาแก่วัด จำนวน ๒  แห่ง  และสำนักสงฆ์  จำนวน ๑ แห่ง

๓.     มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 700 คน

                เชิงคุณภาพ

                         เด็ก  เยาวชน  และประชาชน  ร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้มีความมั่นคง  สามารถเรียนรู้และมีความเข้าใจในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  คือ                 

 

 

                                                                                    -๒-

วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา  และร่วมกันระลึกถึงพระคุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระศาสนาแห่งพระพุทธศาสนา

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ

                ๑.  เสนอโครงการ

                ๒.  ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อปรึกษาหารือและมอบหมายงาน

                ๓.  แต่งตั้งคณะทำงาน

                ๔.  ดำเนินงานโครงการ

                ๕.  สรุปรายงานผล

กิจกรรม/สถานที่ดำเนินการ

                ๑.  กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและสมโภชเทียนพรรษา    วัดถ้ำ(เขาปู่) 

                ๒.  กิจกรรมถวายเทียนพรรษา  ณ วัด/ สำนักสงฆ์  จำนวน    แห่ง  พื้นที่ตำบลเขาปู่ คือ วัดถ้ำ(เขาปู่)   หมู่ที่ ๑  วัดไสประดู่  หมู่ที่ ๒    สำนักสงฆ์ถ้าเพชร  หมู่ที่ ๙

ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ

                กรกฎาคม  ๒๕๕๔

งบประมาณ หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยกันได้

จำนวน ๒๐,๐๐๐  บาท      สภาวัฒนธรรม ต.เขาปู่ มีงบประมาณเพียงจำนวน ๕,๐๐๐ บาท  ซึ่งไม่เพียงพอ  ยังขาดงบประมาณอีก ๑๕,๐๐๐ บาท จึงขอสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่ จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้

๑.ค่าแบบสำหรับใช้หล่อเทียน  จำนวน ๔ ต้น ๆละ ๕๐๐ บาท               เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท

๒.ค่าวัสดุที่ใช้หล่อเทียน                                                                   เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท

๓.ค่าเชื้อเพลิงในการหลอมเทียน                                                                   เป็นเงิน ๕๐๐ บาท

๔.ค่าเครื่องเสียง จำนวน ๒ วันๆละ ๑,๐๐๐ บาท                                       เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท

๕.ค่าเช่าเต็นท์ วันละ ๒ หลังๆละ ๗๐๐ บาท จำนวน ๒ วัน                   เป็นเงิน ๒,๘๐๐ บาท

๖.ค่าผูกผ้า                                                                                                            เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท

๗.ค่าดอกไม้วันหล่อเทียนและวันสมโภชเทียน                                          เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท

๘. ค่าป้ายไวนิล จำนวน ๒ ผืนๆ ละ ๔๐๓ บาท                                         เป็นเงิน ๘๐๖ บาท

๙.ค่าผ้าอาบน้ำฝน จำนวน ๑๔ ผืนๆละ ๑๕๐ บาท                                     เป็นเงิน ๒,๑๐๐ บาท

๑๐.ค่าเครื่องไทยธรรม วันหล่อเทียนและวันสมโภชเทียน จำนวน ๑๘ ชุดๆละ ๒๐๐ บาท

เป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท

๑๑.ค่าน้ำดื่ม  จำนวน ๒ วันๆละ ๕๙๗ บาท                                               เป็นเงิน ๑,๑๙๔ บาท

                รวมเงินทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐ บาท

ผู้รับผิดชอบโครงการ

                สภาวัฒนธรรมตำบลเขาปู่

การติดตามประเมินผล

          ใช้แบบประเมินผลโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          ๑.  ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่

                ๒.  เด็ก  เยาวชนและประชาชนเข้าใจและสามารถปฏิบัติตนได้ตามประเพณีการเข้าพรรษา

                ๓.  เด็ก  เยาวชนและประชาชนมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของวันเข้าพรรษารวมทั้งหลักธรรมและแนวทางปฏิบัติ

                ๔.  เด็ก  เยาวชน และประชาชนเกิดศรัทธา  ซาบซึ้ง และตระหนักถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนา

                ๕.  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554    อ่าน 3527 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :