สภาพทั่วไป
   
ที่ตั้ง
 

ตำบลเขาปู่ เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดพัทลุง ห่างจากศาลากลางจังหวัดพัทลุง ประมาณ 35 กิโลเมตร ห่างจากที่ว่าการอำเภอศรีบรรพต ระยะทาง 6 กิโลเมตร มีเนื้อที่ (ข้อมูล กชช 2 ค ปี 2544) จำนวน 48,104 ไร่ หรือจำนวน 75 ตารางกิโลเมตร มีที่ดินสาธารณะประโยชน์ประมาณ 8,432 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเนินสูง ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทรายและดินลูกรัง จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 มีหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เขาปู่ รวม 11 หมู่บ้าน

 
  หมู่ที่ 1   บ้านโพธิ์เล (อพป)
หมู่ที่ 2   บ้านใสประดู่ (อพป)
หมู่ที่ 3   บ้านควนลม (อพป)   
หมู่ที่ 4   บ้านทุ่งยูง (อพป)  
หมู่ที่ 5   บ้านด่าน (อพป)      
หมู่ที่ 6   บ้านเหรียงงาม (อพป)    
หมู่ที่ 7   บ้านเขาป้าแหร้ (อพป) 
หมู่ที่ 8   บ้านป่าตอ (อพป)   
หมู่ที่ 9   บ้านในวัง (อพป)   
หมู่ที่ 10 บ้านโหล๊ะปรางค์ (กม)  
หมู่ที่ 11 บ้านเขาปู่ (กม)
ผู้ใหญ่บ้าน  ชื่อ  นายชูศักดิ์  มณีรัตน์
ผู้ใหญ่บ้าน  ชื่อ  นายอาคม เต็มทอง
ผู้ใหญ่บ้าน  ชื่อ  นายจรูญศักดิ์ เกลาฉีด
ผู้ใหญ่บ้าน  ชื่อ  นายสมศักดิ์ สุขยูง
ผู้ใหญ่บ้าน  ชื่อ  นายโสภณ บัวทองเรือง
ผู้ใหญ่บ้าน  ชื่อ  นายปฏิพัทธ์ ไหมศรีขาว
กำนันตำบล   ชื่อ  นายอภิชาติ  เกลาฉีด
ผู้ใหญ่บ้าน ชื่อ  นายประเสริฐ บุญแก้วคง
ผู้ใหญ่บ้าน  ชื่อ  นายอิศม์กร เส้งทับ
ผู้ใหญ่บ้าน  ชื่อ  นายสมนึก เพ็งนุ่น
ผู้ใหญ่บ้าน  ชื่อ  นายดิเรก เกษม 
 
ภูมิประเทศ 
 
  ทิศเหนือ จด อ่างเก็บน้ำวังเลน  ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม  จังหวัดพัทลุง
ทิศใต้ จด ตำบลตะแพน  อำเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง 
ทิศตะวันออก จด ตำบลเขาย่า   อำเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง
ทิศตะวันตก จด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
   
จำนวนหมู่บ้าน 
 
  - จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.  เต็มทั้งหมู่บ้าน  11  หมู่  ได้แก่หมู่ที่   1 - 11
- จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.  เต็มทั้งตำบล
   
จำนวนประชากร
 
  ประชากร มีจำนวน รวมทั้งสิ้น   5,810  คน    แยกเป็นชาย  2,888  คน    หญิง  2,922  คน
จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  2,065  ครัวเรือน     เฉลี่ยประมาณ  74  คน / ตารางกิโลเมตร
   
 

                 * (ข้อมูล เดือนตุลาคม 2562 )